Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Uchwałą Zarządu z 19.01.2015 r. na dzień 05.03.2015 r. zwołuję Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Początek obrad o godz. 17.00 w „Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” w Radzionkowie ul. Św. Wojciecha 118 (budynek dawnego dworca Radzionków Miasto).
Uwaga! W przypadku braku kworum, drugim terminem rozpoczęcia zebrania będzie w tym samym dniu godzina 17.30.
Nasze spotkanie zaczniemy od zwiedzenia otwartego w dniu 14.02.2015 r. „Centrum….” a następnie przeprowadzimy Walne Zebranie Członków.
Proponowany porządek zebrania:
1.    Otwarcie zebrania –– prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór przewodniczącego zebrania;
2.    Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
3.    Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
4.    Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
5.    Sprawozdanie finansowe za 2014 r. – księgowa;
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
7.    Wybór komisji uchwał i wniosków;
8.    Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9.    Podjęcie uchwał:
       - w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu;
       - w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu;
       - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
10.    Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2015 r.(załącznik) – prezes;
11.    Dyskusja nad przedstawionym projektem;
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2015 r.;
13.    Sprawy organizacyjne;
14.    Zakończenie zebrania.
                                                                                      Serdecznie zapraszam
                                                                                          Wojciech Bonczek