Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Obradujący w dniu 10.01.2020 r. zarząd Stowarzyszenia postanowił:

Walne Zebranie Członków zwołać na dzień 25.02.2020 r. o godz.17.30 (II termin o 18.00) w salach restauracji „RELAKS” ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Proponowany porządek WZCz to:
1. Otwarcie zebrania – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór p-cego zebrania;
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
3. Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
4. Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
5. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – księgowa;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
7. Wybór komisji uchwał i wniosków;
8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwał:
- w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu;
- w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu;
- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
10. Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2020 r. – prezes;
11. Dyskusja nad przedstawionym projektem;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2020 r.;
13. Sprawy organizacyjne.
14. Zakończenie zebrania.
Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na udział w WZCz w podanym terminie oraz przygotowanie propozycji dotyczących dalszej działalności naszej społeczności.
Uwaga:!!! do 23.02.2020 r. proszę potwierdzić obecność na zebraniu wysyłając sms na nr: 604 618 558 o treści TAK.


                                Zastępca Prezesa                                                               Prezes Zarządu
                                /-/ Ryszard Walc                                                              /-/ Wojciech Bonczek