Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Obradujący w dniu 15.01.2018 r. zarząd Stowarzyszenia postanowił: Walne Zebranie Członków zwołać na dzień 13.02.2018 r. o godz.17.30 (drugi termin 18.00) w salach restauracji RELAKS ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Proponowany porządek WZCz to:
1.Otwarcie zebrania – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór p-cego   zebrania;
2.Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
3.Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
4.Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
5.Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – księgowa;
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
7.Wybór komisji uchwał i wniosków;
8.Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9.Podjęcie uchwał: w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu; w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu; w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
10.Wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia:
- z-cy przewodniczącego komisji rewizyjnej; zatwierdzenie przez WZCz decyzji zarządu o powołaniu na to stanowisko Ryszarda Łabno – podjęcie uchwały;  
11.Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2018 r. – prezes;
12.Dyskusja nad przedstawionym projektem;
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2018r.;
14.Sprawy organizacyjne; Złożenie życzeń Jubilatom;  
15.Zakończenie zebrania.

Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na udział w WZCz w podanym terminie oraz przygotowanie propozycji dotyczących  dalszej działalności naszej społeczności.

 
                             Zastępca Prezesa                                                                Prezes Zarządu
                            /-/ Ryszard Walc                                                            /-/ Wojciech Bonczek