Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Obradujący w dniu 13.01.2017 r. zarząd Stowarzyszenia, podtrzymał decyzję z 04.11.2016 r. i postanowił:

Walne Zebranie Członków zwołać na dzień 31.01.2017 r. o godz.17.00 (drugi termin 17.30) w salach restauracji RELAKS ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Proponowany porządek WZCz to:
1.Otwarcie zebrania – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór p-cego   zebrania;
2.Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
3.Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
4.Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
5.Sprawozdanie finansowe za 2016 r. – księgowa;
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
7.Wybór komisji uchwał i wniosków;
8.Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9.Podjęcie uchwał: w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu; w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu; w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
10.Wybory władz Stowarzyszenia:
- prezesa zarządu,
- przewodniczącego komisji rewizyjnej,
- przewodniczącego sądu honorowego,
- członków zarządu,
- członków komisji rewizyjnej,
- członków sądu honorowego.
Uwaga: w razie konieczności zarząd dopuszcza możliwość przegłosowania zmian w obowiązującym Statucie Stowarzyszenia – tylko w kompetencji Walnego Zebrania.
11.Wybór komisji skrutacyjnej – przeprowadzenie wyborów.
12.Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2017 r. – prezes;
13.Dyskusja nad przedstawionym projektem;
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2017r.;
15.Sprawy organizacyjne;
16.Zakończenie zebrania.

Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na udział w WZCz w podanym terminie oraz przygotowanie propozycji dotyczących zarówno kandydatów do władz jak i dalszej działalności naszej społeczności.

 
                             Zastępca Prezesa                                                                Prezes Zarządu
                       /-/ Adam Tyszkiewicz                                                        /-/ Wojciech Bonczek