Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Szanowne Koleżanki i Koledzy – członkowie Stowarzyszenia.

Obradujący w dniu 04.11.2016 r. zarząd Stowarzyszenia, w obliczu kończącej się kadencji wszystkich władz Stowarzyszenia, podjął decyzję, aby wybory połączyć ze sprawozdaniem z działalności za  rok 2016. Wobec realnych możliwości merytorycznego przygotowania takiego spotkania zarząd postanowił:
Walne Zebranie Członków zwołać na dzień 31.01.2017 r. o godz.17.00 (drugi termin 17.30) w salach restauracji RELAKS.

Proponowany porządek WZCz to:

 1. Otwarcie zebrania – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór p-cego   zebrania;
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
 3. Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
 4. Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
 5. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. – księgowa;
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków;
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwał: w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu; w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu; w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
 10. Wybory władz Stowarzyszenia:
  - prezesa zarządu,
  - p-cego komisji rewizyjnej,
  - p-cego sądu honorowego,
  - członków zarządu,
  - członków komisji rewizyjnej,
  - członków sądu honorowego.
  Uwaga: w razie konieczności zarząd dopuszcza możliwość przegłosowania zmian w obowiązującym Statucie Stowarzyszenia – tylko w kompetencji Walnego Zebrania.
 11. Wybór komisji skrutacyjnej – przeprowadzenie wyborów.
 12. Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2017 r. – prezes;
 13. Dyskusja nad przedstawionym projektem;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2017r.;
 15. Sprawy organizacyjne;
 16. Zakończenie zebrania.

Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na udział w WZCz w podanym terminie oraz przygotowanie propozycji dotyczących zarówno kandydatów do władz jak i dalszej działalności naszej społeczności.
Jednocześnie informujemy, iż nasze spotkanie opłatkowe zaplanowaliśmy w dniu 15.12.2016 r. o godz. 17.00 w Restauracji „FIGARO” (budynek CK „KAROLINKA” w Radzionkowie).
Zapraszamy również do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Radzionkowie, organizowanych 11.11.2016 r. przez UM Radzionków i nasze Stowarzyszenie.
 
                             Zastępca Prezesa                                                                Prezes Zarządu
                       /-/ Adam Tyszkiewicz                                                        /-/ Wojciech Bonczek