Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Uchwałą Zarządu z 11.01.2016 r. na dzień 10.03.2016 r. zwołuję Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - początek obrad o godz. 17.00 w sali Restauracji RELAKS w Radzionkowie   ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Uwaga! W przypadku braku kworum, drugim terminem rozpoczęcia zebrania będzie w tym samym dniu godzina 17.30.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór przewodniczącego zebrania;
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
 3. Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
 4. Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
 5. Sprawozdanie finansowe za 2015 r. – księgowa;
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków;
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwał: w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu; w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu; w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
 10. Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2016 r. – prezes;
 11. Dyskusja nad przedstawionym projektem;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2016 r.;
 13. Sprawy organizacyjne;
 14. Zakończenie zebrania.
                                                                                                     Serdecznie zapraszam
                                                                                                       Wojciech Bonczek